مبل روماس

مبل روماس

مبل رومنس

این سرویس خواب با بهره گیری از چوب بسیار با کیفیت و با دوام راش ساخته شده است.

بهره گیری از پوست طبیعی گاو برای ماندگاری و خاص بودن اثر